ODTAHY VOZIDEL - PŘEKÁŽKA V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městská policie Kolín je jako orgán místní samosprávy oprávněna k nařízení odtahu vozidla, které tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci...
Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace …

Výňatek ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /silniční zákon/ v souvislosti s vozidlem jako PŘEKÁŽKOU V SILNIČNÍM PROVOZU.......

BODOVÝ SYSTÉM: NEOZNAČENÍ PŘEKÁŽKY V SILNIČNÍM PROVOZU je jednání spočívající v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Za toto jednání tj. NEOZNAČENÍ PŘEKÁŽKY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, KTEROU ŘIDIČ ZPŮSOBIL, se učiní zápis do REGISTRU ŘIDIČE V POČTU 2 BODŮ!!!

Maximální cena za manipulaci s vozidlem, za odtah vraku je stanovena NAŘÍZENÍM MĚSTA KOLÍNA č. 2/2013 -o stanovení maximálních cen za nucený odtah osobních vozidel a vraků na katastrálním území města Kolína a za střežení těchto vozidel na určeném parkovišti.......Odtahy vozidel zajišťuje služba ODTAHY KOLÍN, se sídlem ul. Polepská (areál spedice Šidák)
Kontakt: 777 330 515

odtahykolin@seznam.cz  www.odtahykolin.cz

Dopravní spojení ......MHD Kolín linka č. 3

!!! D Ů L E Ž I T É !!! Před převzetím vozidla z určeného parkoviště MUSÍ BÝT UDÁLOST PROJEDNÁNA NA SLUŽEBNĚ MP KOLÍN V SOUVISLOSTI S PŘEVZETÍM PROTOKOLU O ODTAHU VOZIDLA /tato povinnost není stanovena pro případ, kdy se jedná o odtah vozidla v rámci blokového čištění komunikací/