Součástí činnosti Městské policie Kolín je i prevence kriminality na úseku školství. Základem přednášek v MŠ a ZŠ je příprava. Obstát před zvědavým pohledem žáků není jednoduché. Nepostačí přednáška, která by obsahovala pouze množství faktů, údajů a statistik. Nutností je proložit témata i hrou, která by děti zaujala. Nejvíce se osvědčily příklady na situacích, se kterými je možné se setkat při práci strážníka a tzv. „veselé příběhy“.

Preventivní program pro děti z mateřských škol

Navázání důvěry je zde na prvním místě, neboť se často setkáváme se situací, kdy se děti, díky výchově a informacím od rodičů, strážníků bojí. Strážníci jsou postaveni do role čertů a bubáků. V této věkové kategorii je nutné prevenci pojmout hravou formou, přizpůsobenou úrovni předškolních dětí. Situace, které mohou děti potkat, se jim musí nenásilně vysvětlit na příkladu prostřednictvím známých pohádek, a to za pomoci maňásků /pohádka O Červené Karkulce, O Budulínkovi, O neposlušných kůzlátkách, O Smolíčkovi, O Koblížkovi/.
Oddělení prevence kriminality se zde zaměřuje na bezpečné chování, zejména v následujících situacích :

• když jsi sám doma
• jak máš jednat při setkání s cizími lidmi
• když nalezneš injekční stříkačku
• dopravní předpisy - chodec

Preventivní programy pro žáky 1.stupně ZŠ a 1.stupně Speciální a praktické školy

Žákům této věkové kategorie je třeba věnovat nemalou pozornost. Pozitivní je, že přednášky bývají dětmi velmi dobře přijímány a rády se také zapojují do připravených her a aktivit.
Oddělení prevence kriminality se zde zaměřuje na bezpečné chování, zejména v následujících situacích :
• sám doma
• sám na ulici
• jak telefonovat, když jsem sám doma
• jak jednat při kontaktu s cizími lidmi
• co udělat, když uvidím odhozenou injekční stříkačku
• co dělat, když mě někdo ubližuje, nebo ubližuje druhým
• povinnosti chodce na chodníku a chůze tam, kde není chodník
• přecházení vozovky na přechodu pro chodce a mimo přechod
• nácvik volání na tísňovou linku
• povinnosti cyklisty v silničním provozu
• základní dopravní značky

Na úvod je krátce představena práce městské policie, rozdíl v pravomocech MP a PČR, základní rozdíly, kdy je páchán přestupek a kdy se už jedná o trestný čin /drobná krádež x krádež/. U prvňáčků a druháků jsou situace, které jsou přizpůsobeny věku dětí, vysvětleny také za pomoci maňásků.
Vysvětlena jsou jednoduchá pravidla – dopravní předpisy. Děti si v tomto věku již musí uvědomit, že i jako chodci a cyklisté musí pravidla dodržovat. U dětí do deseti let jde třeba o zaměření na povinnosti chodců v silničním provozu, jsou jim vysvětleny základy pravidel jízdy na jízdním kole /např.nutnost mít na hlavě cyklistickou přilbu/.
Pro žáky třetích tříd je připraven projekt Městské policie Kolín – výukové omalovánky „Příběhy dráčka z městského znaku“. Hravou formou budou žáci odpovídat na otázky, co udělal dráček špatně /seznámení s Obecně závaznými vyhláškami města, veřejným pořádkem a chováním na veřejnosti, s pravidly chování na ulici…/.

Preventivní programy pro žáky 2. stupně ZŠ a 2. stupně Speciální a praktické školy

U žáků vyšších ročníků ZŠ je třeba si uvědomit, že tato věková skupina má často kritický přístup ke všemu, co je jí předkládáno. Proto není jednoduché žáky zapojit do připravené aktivity, nebo vzbudit zájem o jakoukoliv aktivitu.
Základem je problematika mezilidských vztahů. Dále je nutné vysvětlit některé pojmy z Listiny základních práv a svobod - (právo na život, lidská důstojnost aj.). Na toto téma je připravena hra, kdy budou žáci přiřazovat k jednotlivým bodům „Listiny“ přestupky a trestné činy. Musí si uvědomit, že porušením některého z těchto pravidel, by mohla být naplněna jejich skutková podstata.
Při práci s dětmi je na místě vstřícnost a ochota naslouchat. Každá věková skupina má svoje radosti a starosti, často se stává, že preventista je tzv. „vrbou“, poradcem.
Profese a práce strážníka je v očích veřejnosti často vnímána jako represivní.
Budu ráda, když se tento pohled občanů bude měnit, také díky preventivním aktivitám a práci s žáky na uvedených typech škol a školských zařízeních.

Oddělení prevence Městské policie Kolín Str. Honkiszová Helena
6. 1. 2018 – Beseda „Četnické humoresky“ s plk. JUDr. Michalem Dlouhým Ph.D.
Městská policie Kolín ve spolupráci s městem Kolín zorganizovalo besedu s historikem a kriminalistou, odborníkem na historii četnictva a četnických pátracích stanic, plk. JUDr. Michalem Dlouhým Ph.D. Michal Dlouhý je spoluautorem námětů k seriálu Četnické humoresky, námětů k detektivním seriálům a filmům a autorem téměř 20 knih s tematikou „skutečných událostí“ ze staleté historie četnictva. Beseda zaznamenala velký zájem kolínských obyvatel, ti zcela zaplnili dva salónky Městského společenského domu. Pozvání přijal a besedy se účastnil také starosta města Kolína - Mgr. et Bc. Vít Rakušan. Doktor Dlouhý, který byl oblečený do historické četnické uniformy, popsal v úvodu besedy vývoj četnictva u nás (období Rakouska – Uherska, období tzv. „První republiky“ a období Protektorátu Čechy a Morava), poté přidal i několik úsměvných historek z natáčení seriálu a ze „života“ v četnických kasárnách. V závěru besedy proběhla autogramiáda, všem zájemcům autor své knihy podepsal a opatřil osobním razítkem Četník Michal Dlouhý – Praha.

Rok 2017 - Sběr plastových víček pro Dětské centrum Kolín
Vážení spoluobčané,
děkujeme vám všem, kteří jste se spolu s námi zapojili a pomohli Městské policii Kolín organizovat další ročník sběru plastových víček. V roce 2017 byla akce určena pro Dětské centrum Kolín v Tylově ulici (bývalý Kojenecký ústav). Hlavní činností DC je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Jedná se o děti, které jsou ohroženy ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, děti týrané, zanedbávané, zneužívané a zdravotně postižené. Dětem je zde poskytnuta obětavá péče, ubytování, ošacení, výchovná činnost a zaopatření, které spočívá v zajištění základních životních potřeb. Na konto Dětského centra, díky vám všem, přibyla částka 13 068,- Kč. Dle slov ředitelky DC MUDr. Nemeškalové, která všem velmi děkuje, bude tato částka použita pro potřeby dětí, ty budou mít, i díky vám všem, velkou radost z nových dárků pod vánočním stromečkem. Není zde možné vyjmenovat každého, kdo nám při sběru pomohl, jsou to učitelé a žáci základních škol, mateřských škol, občané města i okolních obcí (např. starokolíňáci), město Kolín, kolínská knihovna, kolínské firmy a organizace. Víčka pro DC Kolín se sbírala i v Plzeňském kraji, kde s námi opět spolupracovali pracovníci České pošty ze Strašic, kteří zde vytvořili sběrné místo a posílali k nám, na městskou policii, balíky s plastovými uzávěry, které nasbírali žáci zdejší školy a místní obyvatelé. Mrzí nás, že firmy, které plasty od nás vykupovaly, pozastavily jejich výkup, z tohoto důvodu a nastalých problémů byla organizace sběru ze strany MP ukončena.

23. 11. 2017 – „Den otevřených dveří na PAZS Kolín“
Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a pod záštitou 2. místostarosty města Kolína PhDr. T. Růžičky, byla opět uskutečněna úspěšná a mezi žáky oblíbená akce „Den otevřených dveří na Protialkoholní záchytné stanici Kolín“. Letošní akce zaznamenala největší účast, kdy tento prostor navštívilo 330 žáků a studentů. Jednalo se o 1., 4. 6., 7. ZŠ Kolín a žáky ze ZŠ Speciální a praktická Kolín, ze středních škol Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Střední podnikatelská škola. Studenti si prohlédli prostor záchytky, Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii informovalo o přestupcích a trestných činech, která jsou spáchány v přímé souvislosti s užíváním návykových látek, strážníci také zodpovídali na zvídavé dotazy zúčastněných osob.
11. 10. 2017 – Slavnostní otevření dětské herny Rimava
Dne 11. 10. 2017 byla slavnostně otevřena dětská herna Rimava. Herna seč nachází v ulici Rimavské Soboty a je v provozu za každého počasí. Nabízí zajímavé možnosti trávení volného času, herní prostor je vytvořený pomocí „cha-cha boxů", z menšího hřiště a také z ohrádky s barevnými míčky, kde si mohou hrát i malé děti. Stavební část tohoto projektu byla financována z rozpočtu města, herní prvky byly pořízeny za finanční prostředky získané z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2017. Slavnostního otevření Rimavy se zúčastnil prezident TPCA, vedení města Kolína a další osobnosti kulturního života zde ve městě.

13. 9. 2017 – Beseda OPK MP Kolín pro 2. a 3. třídu ZŠ Speciální a praktická Kolín
Dne 13. 9. 2017 proběhlo setkání s Městskou policií Kolín v prostoru ZŠ Speciální a praktická Kolín. Povídání na téma „Bezpečí a nebezpečí“ bylo určeno pro žáky 2. a 3. třídy. Besedy Oddělení prevence kriminality MP Kolín budou pokračovat i v novém školním roce 2017 – 2018, a to pro ZŠ Kolín (1., 5. a 9. třídy) a v městských kolínských mateřských školách pro „předškoláky“.

2. 9. 2017 - 4. ročník akce pro mladé horolezce „Pod mostem cup 2017“
Dne 2. 9. 2017 se uskutečnil již 4. ročník soutěže pro děti a mládež (věková hranice do 16 ti let), kteří se věnují horolezeckému sportu. Organizátorem a pořadatelem akce byla opět z.o. „Horolezci kolínska“. Všichni závodníci předvedli svoje umění na „lezecké stěně“ kolínského skate parku. Program pro děti zajišťovala také, jako tomu bylo v předešlých třech ročnících, Městská policie Kolín. Str. Helena Honkiszová a str. Michal Satrapa připravili pro děti dopravní testy, pro nejmenší účastníky byly připraveny omalovánky s dopravní tematikou. Všechny děti obdržely od MP Kolín odměny. Budeme se těšit na setkání v příštím roce.

18. 6. 2017 - Akce Křečhoř „Válka v krajkách" - bitva u Kolína r. 1757
U příležitosti výročí bitvy, je v obci Křečhoř pořádána vzpomínková pietní akce s doprovodným programem. Účastní se jí významné osobnosti, odborná i laická veřejnost. V odpoledních hodinách to byl průvod dobových vojsk obcí, u památníku byly kladeny věnce a uctěna památka padlých vojáků. V místním kostele svatého Václava a Božího Těla celebroval mši svatou „Requiem za padlé“ pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Program této akce vyvrcholil bitevní ukázkou s názvem „Křečhoř 1757“. Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín se podílelo na organizaci programu pro děti. Bylo připraveno kreslení pro ty nejmenší a zábavné dopravní testy pro děti školního věku.

8. 6. 2017 – Otevřená ulice – Kmochův ostrov
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se uskutečnila Otevřená ulice. Tentokrát se obyvatelé města sešli při tomto „sousedském setkání“ v prostoru Kmochova ostrova. Akce začala procházkou po kolínských památkách, výkladu o historii města se ujal kolínský starosta Mgr. et Bc. Vít Rakušan. Otevřená ulice se tentokrát symbolicky uskutečnila v prostoru Kmochova ostrova, protože se v následující dny konal 54. ročník festivalu dechové hudby – Kmochův Kolín. Oddělení prevence kriminality MP Kolín přispělo akcí – „Malujeme a soutěžíme s Městskou policí Kolín“, která se setkala s velkým zájmem dětí, malých i velkých. Každý účastník soutěžení a malování obdržel od strážníků malý dárek.

3. 6. 2017 – Streetball cup 2017 + Dětský den
Dne 3. 6 2017 se v prostoru areálu Vodního světa a dopravního hřiště Kolín uskutečnil Streetball cup 2017. Tato sportovní akce byla spojená i s akcí pro děti – Dětský den. Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín připravilo pro děti testy s dopravní tematikou a testy, které prověřily reakce dětí, jak se správně zachovat v nebezpečných situacích. Pro nejmenší děti, které ještě nechodí do školy, bylo připraveno kreslení obrázků. Akce byla velmi vydařená, a to díky velmi dobré organizaci ze strany pořadatele a krásnému počasí.

4. 5. 2017 – Okresní kolo soutěže „Mladý zdravotník“ – Český červený kříž Kolín
Dne 4. 5. 2017 proběhl další ročník okresního kola soutěže Mladých zdravotníků, kterou pořádal Český červený kříž Kolín. V prostoru Hasičského záchranného sboru Kolín všechny účastníky uvítal ředitel ČČK Kolín pan Bc. Jan Veselý a plk. Ing. Vladimír Dynybyl, ředitel HZS Kolín. Soutěže se zúčastnily týmy ZŠ nejen z Kolína, ale i ze ZŠ z okresu Kolín. Oddělení prevence kriminality MP Kolín připravilo pro obě kategorie soutěžících nové testové otázky, na které týmy v počtu 5 žáků odpovídaly. Otázky byly pečlivě vybrány nejen ze Zákona „o provozu na pozemních komunikacích“, ale prověřily také znalost volání na tísňové linky a situace, jak reagovat na nebezpečí, které hrozí při setkání s neznámým člověkem.

29. 11. 2016 - Den otevřených dveří na Protialkoholní záchytné stanici Kolín
Dne 29. 11. 2016 se na PAZS Kolín uskutečnil „Den otevřených dveří“, který byl pod záštitou 2. místostarosty města Kolína pana PhDr. Tomáše Růžičky. Akci pro veřejnost pořádal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín, pod vedením Mgr. Petra Macha. Návštěvníky (225 osob), kteří se do prostorů PAZS v Kutnohorské ulici přišli podívat, byli především žáci vyšších ročníků kolínských základních škol a „středškoláci“. Tématem besedy byl alkohol a jiné návykové látky, strážníci Městské policie Kolín Helena Honkiszová a Petr Karabáček seznámili návštěvníky se zákony a Obecně závaznými vyhláškami města - v přímé souvislosti s požíváním alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Paní Monika Novotná z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kolín a pracovník PAZS Kolín pan Leo Vostrý provedli návštěvníky prostory „záchytky“ a přidali poutavý komentář k provozu a chodu tohoto zařízení.

3. 9. 2016 – 3. ročník akce pro mladé horolezce „Pod mostem cup 2016“
Dne 3. 9. 2016 se uskutečnil 3. ročník soutěže, která byla určena mladým horolezcům do 16 ti let. Všichni zúčastnění si pochvalovali velmi dobrou organizaci ze strany pořadatele, kterým je z.o. „Horolezci kolínska“. Bohatý program pro děti zajišťovala také Městská policie Kolín. Str. Helena Honkiszová a str. Michal Satrapa připravili pro děti soutěžní zábavné i dopravní testy. Pro nejmenší děti byly připraveny omalovánky s dopravní a pohádkovou tematikou. Všechny děti obdržely od MP Kolín odměny.

31. 8. 2016 – Otevřená ulice Kolín
Ve středu 31. srpna se v okolí chrámu sv. Bartoloměje uskutečnila Otevřená ulice. Oddělení prevence kriminality MP Kolín přispělo akcí – „Malování a soutěžení s Městskou policí Kolín“ k bohatému programu posledního prázdninového sousedského setkání. Vzhledem k tomu, že bylo krásné slunečné počasí, akce se účastnilo velké množství kolínských obyvatel a dětí, které touto hezkou akcí ukončily prázdniny.

18. 7. 2016 - 2. kolo akce MP Kolín „Víčka pro Ondru“ – 2009 kg
Městská policie Kolín uspořádala v loňském roce 2015 sbírku plastových víček. Výtěžek sbírky byl určen tělesně postiženému Ondrovi Duškovi z Ostrova u Hořic v Podkrkonoší a přispěl tak k částečné úhradě rehabilitačního pobytu v lázních. Během krátké doby se podařilo, díky kolínským školám, školkám a firmám, nasbírat 1000 kg plastových uzávěrů. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav Ondry vyžaduje pokračování v léčebné rehabilitaci, která není hrazena pojišťovnou, rozhodla se Městská policie Kolín k uspořádání kola druhého. O pokračování sběru víček pro Ondru jsme, za pomocí regionálních médií, informovali také kolínské obyvatele a firmy a vyzvali je, zda nám se sběrem plastů také pomohou. Během sedmi měsíců se povedlo něco neuvěřitelného. Zapojily se opět kolínské školy a školky, kolínské firmy a organizace, MÚ Kolín a Městská knihovna Kolín (zde jsou zřízena sběrná místa). Na služebnu v Kutnohorské ulici nám přinášeli nasbírané plasty zdejší občané, telefonicky se dotazovali na sběr i občané bydlící mimo město Kolín. Přispěli např. obyvatelé Starého Kolína, poštou přišlo na adresu MP Kolín osm balíků víček, které přišly ze Strašic (okres Rokycany – Plzeňský kraj). Nasbírali je žáci strašické ZŠ Karla Vokáče a pracovníci místní České pošty, kteří také zajistili odeslání zásilky zdarma. V pátek 18. 7 2016 proběhl ze sběrného místa na MP Kolín svoz nashromážděných plastových uzávěrů. Firma z Českého Těšína, která se zabývá recyklací plastů, svoz provedla zdarma, pytle byly zváženy, výsledek nás všechny obrovsky překvapil. Celkem bylo odvezeno 2209 kg plastů, částka, která bude připsána na speciální účet, který je zřízený pro účely léčby Ondry, je neuvěřitelných 15 463,- Kč. Toto bylo množství, které mohl řidič vozidla jednorázově pobrat. Vzhledem k tomu, že zde zbylo dalších cca 300 kg, které se do prvního nákladu nevešly, bude proveden doplňující svoz v následujících dnech. Takže částka 15 463,- Kč není ještě konečná. Ve sběru budeme pokračovat a budeme se snažit zpříjemnit život s postižením jednomu nemocnému klukovi.

18. 6. 2016 - Akce Křečhoř "Válka v krajkách" - bitva u Kolína r.1757
Dne 18. června 1757 se u Křečhoře odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev „sedmileté války“, která vstoupila do dějin jako bitva u Kolína. Střetlo se v ní vojsko císařovny a české královny Marie Terezie a pruského krále Fridricha II., který se v té době snažil dobýt Prahu a připojit Čechy k Prusku. V bitvě zvítězilo rakouské vojsko, pod vedením polního maršála Leopolda Dauna. Každoročně je zde, při příležitosti výročí bitvy, pořádána u památníku vzpomínková pietní akce s doprovodným programem, které se účastní významné osobnosti a odborná i laická veřejnost. Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín se podílelo na organizaci programu pro děti. Bylo připraveno kreslení pro ty nejmenší a zábavné dopravní testy pro děti školního věku.

9. 6. 2016 – Předávání cen vítězi literární soutěže Městské policie Kolín
Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii, ve spolupráci s městem Kolín, vyhlásila v dubnu 2016 literární soutěž pro žáky třetích až pátých tříd kolínských škol. Děti vytvořily krásné příběhy na zadané téma „Dráček Kolíňáček“, velmi často se objevoval námět „nález použité injekční stříkačky“. Každý žák, který do soutěže svým malým literárním dílkem přispěl, obdržel od Městské policie Kolín a města Kolín malý dárek. Vítězem soutěže se stal žák 4. A ze 4. ZŠ Kolín Marek Mráz pod vedením třídní učitelky Mgr. Lindy Johanidesové.

4. 6. 2016 – Den dětí + Streetball cup 2016
Dne 4. 6 2016 se v prostoru areálu Vodního světa a dopravního hřiště Kolín uskutečnil Den dětí a Streetball cup 2016. Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín připravilo pro děti zábavné dopravní testy, pro malé děti bylo připraveno kreslení. Díky velmi dobré organizaci a počasí, které „bylo jak na objednávku“, se akce účastnilo velké množství spokojených dětí.

15. 5. 2016 – Kmochův ostrov – Cyklotour Kolín
V prostoru Kmochova ostrova proběhla akce pro malé závodníky – cyklisty, který pořadatelé akce nazvali „Sejdeme se na ostrově I.“. Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín připravilo pro děti dopravní zábavné testy a malé odměny. Zájem vyzkoušet si dopravní testy projevili i někteří rodiče.

2. 5. 2016 – Návštěva u členů Sdružení osob nevidomých a slabozrakých Kolín
Dne 2. 5. 2016 proběhla v prostoru SONS Kolín – Sdružení osob nevidomých a slabozrakých, které sídlí v prostoru ulice Sluneční, návštěva z Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín. Str. Helena Honkiszová připravila, ve spolupráci s 2. místostarostou MěÚ Kolín panem Mgr. Tomášem Růžičkou a s vedoucím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín panem Mgr. Petrem Machem, pro seniory a členy kolínské organizace dárky, které usnadní těmto lidem život s handicapem. Jednalo se o „osobní alarmky“ a reflexní bezpečnostní pásky. Senioři byli seznámeni se způsobem, jak a kdy tyto bezpečnostní pomůcky používat, z dárků měli všichni velkou radost. Členové SONSu již v minulosti projevili zájem zúčastnit se akce Městské policie Kolín „Sbírka pro Ondru“, kdy se sběrem plastových uzávěrů opět pomůže rodině nemocného Ondry Duška z Ostrova u Hořic v Podkrkonoší. Strážníci při této příležitosti opět provedli svoz plastů, které nasbírali právě členové SONSu. Výtěžek akce tak, jak tomu bylo i v kole prvním, přispěje prvňákovi Ondrovi na rehabilitaci nebo pomůcky, které jsou potřeba k usnadnění života s postižením.

1. 5. 2016 – Dětský den s Českou baštou
Dne 1. 5. 2016 proběhla akce „Dětský den s Českou baštou“, která se konala v prostoru Masarykova mostu a na Jiráskově náměstí. Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín zde přispělo k zajištění volnočasové zábavy pro děti. Jednalo se o testy s dopravní a bezpečnostní tematikou, pro malé děti bylo připraveno malování obrázků s dopravní tematikou.

Říjen – prosinec 2015 - Besedy pro žáky prvních tříd kolínských ZŠ na Městské policii Kolín
V novém školním roce 2015 – 2016 proběhly v prostoru Městské policie Kolín v Kutnohorské ulici besedy Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín. Prvňáčci ze všech kolínských ZŠ, kterých bylo v letošním roce 450, navštívili v měsících říjnu až prosinci 2015 prostory služebny MP, kde se měli možnost seznámit s Městským kamerovým systémem a vyslechnout besedu str.Heleny Honkiszové na téma „Rizikové a nebezpečné situace“.

/14.09.2015/ – 4. setkání se členy Sdružení osob nevidomých a slabozrakých Kolín
Str. Helena Honkiszová z Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín, ve spolupráci s MěÚ Kolín - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, připravila pro seniory a členy kolínské organizace nevidomých a slabozrakých SONS, která sídlí v prostoru ulice Sluneční, již čtvrté společné setkání. Téma besedy bylo „Tržní řád města Kolína“, „podomní a pochůzkový prodej“ a rizika s nimi spojená. Senioři se při besedě dozvěděli nebezpečné praktiky při této, v našem městě zakázané formě prodeje zboží a nabízení služeb. Členové SONSu projevili zájem zúčastnit se další akce Městské policie Kolín „Sbírka pro Ondru“, kdy také oni přispějí sběrem plastových víček rodině nemocného Ondry Duška z Ostrova u Hořic v Podkrkonoší. Výtěžek akce přispěje Ondrovi, dnes již školákovi, na rehabilitaci, nebo pomůcky, které jsou potřeba k usnadnění života s postižením.

/05.09.2015/ – 2. ročník soutěže mladých horolezců „Pod mostem cup“
Dne 5.9.2015 se uskutečnil 2. ročník soutěže, která byla určena mladým horolezcům do 16- ti let. Tato akce měla velmi dobrou organizaci ze strany pořadatele – „Horolezci kolínska“. Bohatý program pro děti zajišťovala také Městská policie Kolín. Str. Helena Honkiszová a str. Petr Karabáček připravili pro děti soutěžní zábavné i dopravní testy. Všichni soutěžící obdrželi za své znalosti odměny. 2. ročník akce POD MOSTEM CUP byl mimořádný i tím, že se stal zároveň významnou událostí, kdy byl slavnostně předán „lezecký profil“, za finanční podpory Grantového programu TPCA pro Kolínsko – „Pomáháme tam, kde jsme doma“.

/26.08.2015/ – 7. Otevřená ulice
Dne 26.8.2015 se již po sedmé konalo přátelské setkávání obyvatel města. Brandlova ulice tentokrát „praskala ve švech“, lidé si zde mohli spolu nejen popovídat, ale i ochutnat speciality a nápoje místních restaurací. Do bohatého kulturního programu přispěla také Městská policie Kolín. Strážníci Helena Honkiszová a Petr Karabáček si s dětmi malovali, obrázkové omalovánky byly na téma „nebezpečné situace a chování v dopravě i v domácím prostředí“, větší děti omalovávaly obrázek služebního auta MP a obrázek strážníka v uniformě. Akce se díky pořadatelskému týmu, všem zúčastněným i díky krásnému slunnému dnu vydařila.

/27.07.2015/ - 1000 kg plastových uzávěrů
Akce MP Kolín, ZŠ Kolín a MŠ Kolín „Sbíráme víčka pro Ondru Duška“ - výsledek 1000 kg plastových uzávěrů

V měsíci květnu bylo požádáno vedení ZŠ a MŠ (e-mailem a telefonicky) o případnou pomoc, kdy by se sběrem víček přispělo na rehabilitační pobyt v Lázních Klimkovice sedmiletému Ondrovi Duškovi z Ostrova u Hořic v Podkrkonoší.
Akce Městské policie Kolín, kolínských základních a mateřských škol skončila velkým úspěchem. Za pomoci dětí, rodičů a pedagogů z kolínských základních škol bylo za jeden měsíc nasbíráno 1000 kg plastových uzávěrů.

Sběru se účastnily tyto školy a školky:
3. ZŠ Kolín, 6. ZŠ Kolín, 7. ZŠ Kolín, ZŠ Sendražice MŠ Jeronýmova, MŠ Sendražice, MŠ T.Štítného, MŠ Chelčického, MŠ Masarykova, MŠ Bezručova, MŠ Rimavské Soboty
Strážníci Městské policie Kolín Helena Honkiszová, Petr Karabáček a Luboš Pluhař předali dne 20.7.2015 celkem 43 pytlů (jeden pytel víček přivezl na MP neznámý dárce, který nechtěl být jmenovaný) těchto uzávěrů rodině malého Ondry Duška z Ostrova u Hořic v Podkrkonoší. Ondra a jeho bráška Fanda dostali od vedení města Kolína a vedení Městské policie Kolín dárky, ze kterých měli oba kluci velkou radost. Mimo jiné to byli medvědi (jako symbol), protože právě „u Kolína je možné se s medvědy potkat“, jako je tomu v animovaných příbězích Břetislava Pojara.
„Vyřiďte prosím rodičům, dětem, pedagogům – zkrátka všem, kdo se na sbírce pro našeho Ondru podíleli obrovské poděkování,“ řekla při odjezdu strážníkům maminka Vendula Dušková a přidal se k ní manžel a babička a děda Tonarovi. Maminka dále uvedla, že se na podzim konečně dostane Ondra na tolik vytoužený a potřebný léčebně rehabilitační pobyt (Klim – theraii), který bohužel nehradí žádná pojišťovna. „Budeme na vás všechny v Kolíně moc vzpomínat a přát si, aby Ondráškovi rehabilitace pomohla“. A to si samozřejmě přejeme i my všichni.
Sbírka „pro Ondru“ bude pokračovat v novém školním roce. Pokud se budou chtít zapojit i obyvatelé Kolína, uvedeme na připravovaných letáčcích, kdy a v jakém čase bude sbírka probíhat a kde budou sběrná místa.


/22.07.2015/ - Návštěva na MP Kolín z „Příměstského tábora“ při Regionálním muzeu Kolín
Regionální muzeum v Kolíně nabídlo již počtvrté malým zájemcům o historii letní „Příměstský tábor“, kde je čekal týden plný her i poučení.
Dne 22.7.2015 navštívily děti, v doprovodu paní Mgr.Ilony Boháčkové a slečny Kateřiny Herzogové, služebnu Městské policie Kolín. Děti byly velmi šikovné a dokázaly odpovědět na otázky, které se týkaly práce strážníků MP Kolín. Shlédly Městský kamerový systém a byly seznámeny s činností strážníků MP Kolín. Nakonec si všichni vyzkoušeli policejní pouta. Za šikovnost a snahu si všechny děti odnesly malé dárky.


/20.06.2015/ - Dětský den v prostorách Vodního světa Kolín
V sobotu 20.6.2015 se v prostoru Vodního světa Kolín konala akce pro děti – „Dětský den ve Vodním světě“. Ačkoli počasí moc nepřálo, účast dětí, které se přišly pobavit a zasoutěžit, byla velká. Oddělení prevence kriminality MP Kolín si pro děti připravilo dopravní testy a povídání o „nebezpečných situacích“ s těmi nejmenšími.

Září 2014 – květen 2015 – Besedy pro děti z MŠ Kolín, první a druhé třídy ZŠ Kolín
Besedy pro naše nejmenší jsou Oddělením prevence kriminality MP Kolín velmi pečlivě připravovány. Na besedy pro žáčky ze všech kolínských mateřských škol, přispělo, kromě MP Kolín, také Město Kolín ve spolupráci s automobilkou TPCA (Grantový projekt „Chci být vidět“). Všechny děti z MŠ, kterých bylo více než 1000, dostaly bezpečnostní reflexní vesty a omalovánky. Oddělení prevence kriminality MP Kolín přispělo také vlastní aktivitou, kdy děti provázel nebezpečnými situacemi maskot OPK MP Kolín – „Dráček Kolíňáček“. Prvňáčci ze všech ZŠ v Kolíně byli pozváni do prostorů Městské policie Kolín, kde, kromě besedy na téma „rizikové situace“, viděli „na vlastní oči“, jak pracuje Městský kamerový systém. Také prvňáci (více, než 500 dětí) dostali, v rámci Grantového projektu „Chci být vidět“, omalovánky a vestičky. Besedy pro druháčky byly plně „v režii“ OPK MP Kolín. Za přispění Města Kolína a MP Kolín, byly vytvořeny pracovní listy „Dráčkův Bezpečníček“ (autoři str. Helena Honkiszová – Oddělení prevence kriminality MP Kolín – námět a text a Kateřina Škarvadová – grafické návrhy a obrázky k textu). Obdrželi je a obdrží je při besedách, které nadále pokračují, všichni žáci druhých tříd. Také všechny děti navštívily prostory MP Kolín, kde kromě besedy měly možnost shlédnout „městské kamery“. Nejvíce je zaujal „pohled na Centrální hřiště“ a prostory nádraží. Těšíme se na další spolupráci se všemi kolínskými školami a na všechny děti.

/01.05.2015/ - Akce pro děti – Cyklotour Kolín
Prvomájové sprinty, tak byla nazvána akce Cyklotouru Kolín, kde si mohli zasoutěžit malí i velcí milovníci cyklistického sportu. Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín si připravilo pro malé i větší účastníky této sportovní akce testy a nově i aktivity (malování obrázků), pro naše nejmenší. Toto velmi ocenili rodiče těchto mrňousků, kteří „chtějí také soutěžit“, ale na dopravní testy si musí ještě nějaký ten rok počkat.

/11.11.2014/ - Den otevřených dveří na kolínské Protialkoholní záchytné stanici
Dne 11.11.2014 se na PAZS Kolín uskutečnilo, v pořadí již třetí, veřejnosti zpřístupnění prostoru kolínské Protialkoholní záchytné stanice, a to pod záštitou místostarosty města Kolína pana Mgr.Tomáše Růžičky, pořádajícím byl MěÚ Kolín - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Návštěvníky (210 osob) byli především žáci vyšších ročníků základních škol a „středškoláci“. Tématem přednášky strážníků MP Kolín Heleny Honkiszové a Petra Karabáčka bylo především porušování zákonů a Obecně závazných vyhlášek města - v přímé souvislosti s požíváním alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Paní Monika Novotná z Odboru práce a sociálních věcí MÚ Kolín a pracovník PAZS Kolín pan Leo Vostrý provedli návštěvníky prostory „záchytky“ s poutavým komentářem k provozu a chodu tohoto zařízení.

/10.11.2014/ - Třetí setkání se seniory a členy SONS
Již v pořadí třetí setkání se seniory a členy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR se uskutečnilo v sídle organizace, a to v ulici Sluneční v Kolíně. Témata přednášky opět pro účastníky připravila str. Helena Honkiszová z Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii Městské policie Kolín. Seniory a členy SONS nejvíce zajímalo téma „veřejný pořádek“ a činnost strážníků v případě, kdy je třeba umístit osobu do PAZS. Účastníci setkání se také zajímali o práci Oddělení prevence kriminality MP Kolín – přednášková témata pro všechny věkové skupiny i o to, jak probíhá spolupráce s médi, se kterými Městská policie Kolín spolupracuje. Ve spolupráci s MÚ Kolín a Odborem sociálních věcí obdrželi všichni účastníci balíčky, které přispějí k jejich ochraně a bezpečí.

/18.10.2014/ - Závody pro malé cyklisty –„Sejdeme se na ostrově“
Dne 18.10. 2014 se v prostoru Kmochova ostrova konaly závody pro děti Cyklo – tour Kolín - „Sejdeme se na ostrově“. Městská policie Kolín zajistila malým závodníkům doprovodný program – vědomostní testy na téma „doprava“, „rizikové situace“ a „Integrovaný záchranný systém“. Ceny výhercům předával starosta města Kolín Vít Rakušan.

/13.09.2014/ - Akce „Česká bašta 2014“
Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín se dne 13.9.2014 účastnilo akce „Česká bašta“, které proběhlo na Karlově náměstí. Pro děti byly zajištěny soutěžní testy, kde si u stánku MP Kolín mohly vyzkoušet znalosti dopravních značek a dopravních situací, se kterými se mohou setkat nejen jako cyklisté, ale i chodci.

/01.09.2014/ - Přivítání prvňáčků na 2. ZŠ Kolín
Den 1.září 2014 byl pro mnoho dětí prvním školním dnem. V kolínských školách zasedlo do školních lavic více než 400 žáků prvních tříd. Ty z 1.A 2. ZŠ Kolín, spolu s jejich rodiči a nejbližšími přivítala, spolu s paní ředitelkou Mgr. Holcmanovou a 1. místostarostou Mgr. Růžičkou také str. Helena Honkiszová z Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii Městské policie Kolín. Děti dostaly od městské policie omalovánky „Dráčka Kolíňáčka“a dozvěděly se, s čím novým se seznámí při besedách OPK MP Kolín. Všichni prvňáčci ze všech kolínských škol jsou pozváni na služebnu Městské policie Kolín v Kutnohorské ulici, kde je čeká seznámení s Městským kamerovým systémem a beseda o rizikových situacích v dopravě i běžném životě. Na děti se těší maskot Oddělení prevence kriminality - maňásci Dráček Kolíňáček a zebra Zorka.

/30.08.2014/ - 1. ročník POD MOSTEM CUP Občanského sdružení Horolezci kolínska
V sobotu dne 30.8.2014 se konala na Lezecké stěně - skatepark pod Novým mostem akce, kterou pořádalo Občanské sdružení Horolezci kolínska. Za slunného počasí si mohly děti a mládež vyzkoušet, jak náročný a přitom krásný je horolezecký sport. Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín připravilo pro děti, jako doprovodný program, dopravní testy a malé odměny.

/21.06.2014/ - Den dětí 2014
V sobotu 21.6.2014 se v areálu Vodního světa v Kolíně uskutečnila tradiční akce s názvem Den pro děti 2014. V době 9:00 - 13:00 bylo připraveno mnoho zajímavých atrakcí, děti tak mohly strávit příjemné dopoledne plné her a soutěží. Akce se konala pod záštitou starosty Víta Rakušana, I. místostarosty Tomáše Růžičky a II. místostarosty Jana Pospíšila. Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín si pro děti připravilo nové testy a kvízy, o zajímavé ceny. Stanoviště OPK Městské policie Kolín se tak těšilo, jako již tradičně, velkému zájmu malých i větších soutěžících.

/16.06.2014/ - Setkání se seniory a členy SONS
Dne 16.6.2014 se uskutečnilo další setkání se seniory a členy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. Organizace sídlící v ulici Sluneční, patří mezi Zařízení sociální péče města Kolína. Tématem setkání bylo tentokrát povídání o práci strážníků Městské policie Kolín a o činností Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín. Každý z účastníků besedy obdržel dárek – bezpečnostní řetízek na dveře, který byl věnován MěÚ Kolín, a to v rámci projektu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Řetízek, který má přispět k jejich bezpečí, udělal všem účastníkům velikou radost.

/25.05.2014/ - Cyklistické závody pro děti – Kmochův ostrov
Dne 25.5.2014 se uskutečnil cyklistický závod pro děti. Jedná se o sérii závodů, které pořádá Cyklo-tour Kolín. Malým i starším závodníkům přálo slunné počasí. Velmi pozitivní je i to, že v dnešní době rodiče vedou své děti ke sportu. Městská policie Kolín již tradičně přispěla k programu závodů testy, které prověřují znalost dopravních značek a situací, se kterými se malí cyklisté mohou setkat.

/22.05.2014/ - Návštěva v MŠ Speciální a praktická Kolín
Dne 22.5.2014 proběhla návštěva v MŠ Speciální a praktická Kolín. Na dětském hřišti si děti povídaly s maňásky, se kterými si zopakovaly pravidla bezpečného přecházení přechodu pro chodce a dopravní značky. Na základě dlouhodobé spolupráce Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín a MŠ SaP se akce uskutečnila na školním dopravní hřišti.

/08.05.2014/ - Den záchranářů
Dne 8.5.2014 se na Karlově náměstí konal Den záchranářů. Složky Integrovaného záchranného systému zde předvedly svoji práci a techniku, která zaujala malé i velké návštěvníky této akce. Městská policie Kolín zde měla svoje stanoviště, kde byla předvedena práce, technika a pomůcky, které jsou potřeba k jejímu výkonu. Ve stánku Oddělení prevence kriminality MP Kolín si děti mohly vyzkoušet testy - znalost dopravních situací a značek, znalost volání na tísňové linky i to, jak se zachovat v případě, kdy jsou kontaktovány neznámou osobou. Jako odměna byly připraveny drobné dárky, sladkosti a nové omalovánky, které byly vytvořeny Oddělením prevence MP Kolín. Senioři, kteří mají trvalé bydliště v katastru města Kolína obdrželi bezpečnostní řetízky na dveře. Velký zájem z řad návštěvníků akce byl o ukázky sebeobrany.

/01.05.2014/ - Akce „Na kole přes Starý most“
Dne 1.5.2014 se konaly cyklistické závody pro děti a dospělé „Na kole přes Starý most“ a prvomájový dětský den. Akce se konala pod záštitou starosty města Kolína Mgr.Víta Rakušana, místostarosty Ing. Jana Pospíšila a rady města Kolína. Městská policie Kolín připravila pro děti soutěžní testy s dopravními situacemi, které byly zaměřeny především pro dodržování pravidel cyklisty. Nejmenší děti provázel testem dráček Kolíňáček – maskot Oddělení prevence kriminality MP. Velkou cenu Městské policie Kolín pro složky Integrovaného záchranného systému vyhrálo družstvo Městské policie Kolín.

/23.04.2014/ - Soutěž Mladých zdravotníků Českého červeného kříže
Dne 23.4.2014 proběhl další ročník soutěže Mladých zdravotníků, kterou pořádal Český červený kříž Kolín. V prostoru Hasičského záchranného sboru Kolín soutěžící uvítala paní Zdenka Lebedová z ČČK Kolín, která byla organizátorkou soutěže a zároveň hlavní rozhodčí soutěže a plk. Ing. Vladimír Dynybyl, ředitel HZS Kolín. Zúčastnily se týmy ZŠ nejen z Kolína, ale i ze ZŠ z okresu Kolín. Městská policie Kolín hodnotila soutěžící na stanovišti č.1. Byly připraveny testy pro obě kategorie žáků (1. a 2. stupeň ZŠ), na které soutěžící týmy v počtu 5 žáků odpovídaly. Otázky byly pečlivě vybrány nejen ze Zákona „o provozu na pozemních komunikacích“, ale prověřily také znalost volání na tísňové linky, situace, jak reagovat na nebezpečí apod. Zvítězil tým ze ZŠ Velký Osek, který postoupil do vyšší soutěže.

/19.02.2014/ - Výherci soutěží MP Kolín z č.11/2013 a č.1/2014 ve Zpravodaji města
V č.11/2013 a v č.1/2014 Zpravodaje města Kolína se uskutečnily výherní soutěže, které pro žáky ZŠ připravilo Oddělení prevence kriminality MP Kolín. Žáci odpovídali na otázky prostřednictvím e-mailu dracekkolinacek@seznam.cz. Děti byly odměněny pěknými cenami, které jim věnovala Městská policie Kolín.

V prosincovém vydání Zpravodaje byli uveřejněni tito výherci:

• Šimon Arnet, 2.třída, 2.ZŠ Kolín – ul. Kmochova • Petr Král, 5.třída, 7.ZŠ Kolín – ul. Masarykova
• Adam Staněk, 4.třída, 2.ZŠ Kolín – ul. Kmochova
• Eliška Herelová, 3.třída, ZŠ Sendražice
• Lucie Zíková, 2.třída, 1.ZŠ Kolín – ul. Bezručova

V únorovém vydání Zpravodaje byli uveřejněni tito výherci (foto):

1. Vojta Siblík – 6.ZŠ Kolín – 2.třída
2. Kolektiv soutěžících dětí z prvního ročníku ŠD při 5.ZŠ Kolín – 1.třída
• Tomáš Pěnkava
• Eliška Malá
• Jan Figar
• Veronika Dohaničová


/17.02.2014/ - Přednáška pro seniory
Dne 17.2.2014 proběhla v pořadí již třetí přednáška.Tentokrát se uskutečnila pro seniory, kteří jsou členy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. V Kolíně tato organizace sídlí v ulici Sluneční 76, Kolín II. a patří mezi Zařízení sociální péče města Kolína – ostatní zařízení sociálních služeb. Ve spolupráci MěÚ Kolín - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a Městské policie Kolín, se zde uskutečnila beseda s členy organizace. Str. Helena Honkiszová z Oddělení prevence kriminality MP Kolín a vedoucí OSVZ Mgr. Ivan Černovský zde besedovali na téma bezpečí seniorů, kriminalita a jak jí předcházet. Ve velmi přátelské atmosféře zde došlo i na povídání o běžných starostech a radostech života. Vzhledem k ohlasu je zde opět setkání naplánováno, a to v měsíci červnu.

/11.01.2014/ - Návštěva na Městské policii Kolín
Dne 11.1.2014 se uskutečnila návštěva dětí na Městské policii Kolín. Padesát dětí ze školní družiny při V. ZŠ Kolín si prohlédly pracoviště Stálé služby MP Kolín – tzv. operační místnost a prostory Městského kamerového systému.
Str. Helena Honkiszová z Oddělení prevence kriminality MP a operační města str. Němec dětem vysvětlili, jak se přijímá oznámení od občanů, jak se volá a přijímá volání na tísňové linky, jaké jsou úkoly a pravomoce strážníků MP. Pracovník MKS pan Kraus dětem poutavě vyprávěl případy, které jsou možné odhalit za pomoci MKS a trpělivě odpovídal na zvídavé dotazy dětí.
Děti byly svědkem přijetí telefonického oznámení na pohozené injekční stříkačky, zároveň jim znovu byla vysvětlena nebezpečnost této situace – možnost poranění.


/12.12.2013/ - Povídání s prvňáčky ze ZŠ Sendražice
Dne 12. prosince se u prvňáčků na ZŠ Sendražice uskutečnila beseda Oddělení prevence kriminality MP Kolín.Beseda byla součástí plánovaných přednáškových bloků, které probíhají již od měsíce září 2013 na všech kolínských školách na 1. a 2.stupni.

/11.12.2013/ - Přednáška pro seniory
Již v pořadí druhá přednáška Oddělení prevence kriminality MP Kolín se uskutečnila dne 11.12.2013 v prostorách salonku restaurace Česká Koruna. Přednášku si vyslechlo více než 70 účastníků, především senioři z řad Klubu Českých turistů. Obě besedy byly pod záštitou 1. místostarosty města Kolína Mgr. Růžičky, ve spolupráci se Sociálním odborem MěÚ Kolín a s Městskou policií Kolín. Tématem obou přednášek byla „Kriminalita páchaná na seniorech“ a rizika, se kterými se mohou senioři setkat v běžném životě.

/18.11.2013/ - Setkání s prvňáčky na „Sedmičce“
Dne 18.listopadu se uskutečnilo povídání s žáky 1.A na 7. ZŠ Kolín. Prvňáčci byli velmi aktivní a velmi pěkně reagovali na přednášená témata – „rizikové situace“ a na téma „jak se zachováš, když…“. Dráček Kolíňáček – maskot Oddělení prevence MP Kolín, byl tentokrát v roli „poplety“ a děti mu radily, co udělal špatně a jak situaci napravit.

/19.10.2013/ - Cyklo – závody pro děti
Dne 19.10.2013 se v areálu firmy Orvis Kolín konaly cyklistické závody pro děti a mládež všech věkových kategorií. Závody byly pod záštitou města Kolín, pořádajícím byl Cyklistický oddíl Kolín. Městská policie Kolín, jako to bylo i na předešlých akcích, zajišťovala doprovodný program – testové otázky, u kterých si děti mohly prověřit svoje znalosti ohledně dopravních předpisů.

/11.10.2013/ - Beseda s prvňáčky na ZŠ Speciální a praktická Kolín
Dne 11.10.2013 se uskutečnilo seznámení a beseda Městské policie Kolín s prvňáčky ze ZŠ Speciální a praktická Kolín. Děti se dozvěděly o nebezpečných situacích, se kterými se mohou potkat při hře venku, ale i v domácím prostředí. Názorné ukázky byly i za pomocí maňásků, kteří jim tyto situace i názorně předvedli. Každý žáček obdržel malý dárek a sladkou odměnu.

/9.10.2013/ - Den otevřených dveří na Protialkoholní záchytné stanici
Dne 9.10.2013 se na PAZS Kolín uskutečnil den otevřených dveří, který byl pod záštitou 1. místostarosty města Kolína pana Mgr. Tomáše Růžičky, pořádajícím byl MěÚ Kolín - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Velký zájem místních škol a veřejnosti byl oproti minulému roku dvojnásobný, a to v počtu bezmála 300 návštěvníků, kteří měli možnost prohlídky prostorů „záchytky“. Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín zde zajišťovalo přednáškovou činnost na téma „z historie prvních zákonů“ ( tzv. Břetislavova dekreta), tresty ve středověku, porušování zákonů a Obecně závazných vyhlášek města - v přímé souvislosti s požíváním alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

/22.9.2013/ - Masarykův most Kolín – Dětský den
První podzimní den se nesl ve znamení akce pro děti – Dětský den. Pořadatelé připravili mnoho akcí, ze kterých si mohli vybrat i ti nejnáročnější. Městská policie Kolín připravila dopravní testy, děti si tak vyzkoušely znalost dopravních značek a předpisů. Za správné odpovědi byly děti odměněny malým dárkem.

/17.9.2013/ - Závody na koloběžkách ZŠ a MŠ Speciální a praktická Kolín
Dne 17. 9. 2013 pořádala ZŠ a MŠ Speciální a praktická Kolín pro své žáky závody na koloběžkách. Při této příležitosti došlo k seznámení MP Kolín Oddělení prevence a přednáškové činnosti s novými žáky. S touto školou a MŠ je domluvena dlouhodobá spolupráce, nejen ohledně přednáškové činnosti.

/15.9.2013/ - Cyklistické závody Cyklotour Kolín
Dne 15.9.2013 hostil Kmochův ostrov 1. ročník cyklistických závodů pro děti a mládež Cyklotour Kolín 2013. Děti zde závodily v několika kategoriích, dle pravidel rychlostní cyklistiky. Oddělení prevence Městské policie Kolín připravilo nové dopravní testy, které byly zaměřeny na znalosti dopravních značek, dopravních předpisů a situací, se kterými se mohou děti setkat při jízdě na kole.

/2.5.2013/ - Soutěž Českého červeného kříže
Dne 2.5.2013 proběhla soutěž Mladých zdravotníků, kterou pořádal Český červený kříž Kolín. Soutěžící uvítal starosta města Kolína Mgr.Vít Rakušan, ředitel oblastní nemocnice Kolín MUDr. Petr Chudomel, ředitel Záchranné služby Kolín MUDr. Pavel Kopelent a paní Zdenka Lebedová ČČK Kolín, která byla organizátorkou soutěže a zároveň hlavní rozhodčí soutěže.
Okresního kola se zúčastnilo 19. týmů ZŠ nejen z Kolína, ale i ZŠ z blízkého okolí. MP Kolín zde na stanovišti č.1 připravila pro 1. a 2. stupeň ZŠ speciální testy, soutěžící týmy v počtu 5 žáků odpovídaly na otázky nejen z dopravních situací a značek, ale i ze znalostí tísňových linek, nebezpečných situací apod. MP Kolín rozhodovala i v tzv.“rozstřelu“, nastala totiž situace, že dvě družstva na pozici 2. a 3. místa měla stejný počet bodů.


/1.5.2013/ - Dětský den „Na kole přes starý most“
Dne 1.5.2013 se na starém mostě konal prvomájový dětský den s cyklistickými závody pro děti a dospělé „Na kole přes starý most“. Akce se konala pod záštitou starosty města Kolína Mgr. Víta Rakušana, místostarosty Ing. Jana Pospíšila a rady města Kolína. Městská policie Kolín zde zastávala soutěžní stanoviště č.7, kde děti všech věkových kategorií plnily dopravní testy. Nejmenší děti provázel testem dráček Kolíňáček – maskot Oddělení prevence kriminality MP.

/23.4.2013/ - Beseda v Klubu seniorů – „Bezpečí seniorů“
Dne 23.4.2013 se uskutečnila v Klubu seniorů v ulici Benešova beseda, která byla zaměřena na tzv. „Bezpečí seniorů“. Akce pro seniory se konala pod záštitou l. místostarosty Bc. Tomáše Růžičky, za velkého, nejen organizačního přispění Města Kolín, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kolín a Městské policie Kolín.
Účastníci besedy byli seznámeni s opatřeními, která mohou přispět k jejich bezpečí - jak se ochránit před případným podvodem, násilím na seniorech, jak nejlépe ochránit svůj majetek před kapesními krádežemi, krádežemi odložených osobních věcí v obchodech a jak postupovat v případě, kdy už k této nepříjemné situaci dojde.
Město Kolín zajistilo pro seniory malé občerstvení, každý účastník také obdržel osobní bezpečnostní alarmek.


/19.4.2013/ - Návštěva v Mateřské škole Speciální a praktická Kolín
Dne 19.4.2013 se uskutečnila beseda s dětmi z MŠ Speciální a praktická Kolín. S touto MŠ a ZŠ je navázána dlouhodobá spolupráce MP Kolín. Děti byly tentokrát seznámeny s maskotem Oddělení prevence kriminality MP – dráčkem Kolíňáčkem z městského znaku, který si s dětmi povídal a vyprávěl pohádky o vzniku městského znaku a příběhy na dopravní téma.

/16.4.2013/ - Přednáška pro 4. ročník ZŠ Speciální a praktická Kolín
Dne 16.4.2013 proběhla další z cyklu besed Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín. Žáci čtvrtého ročníku Základní školy Speciální a praktická Kolín byli seznámeni s pojmy, jako je přestupek, trestný čin, s prací strážníků MP a PČR, i to, jak strážníci postupují při řešení jednotlivých přestupků / drobná krádež, znečistění veřejného prostranství … /. Největší odměnou byla služební pouta, která si mohli čtvrťáci vyzkoušet.

/20.3.2013/ - S žáky z V. ZŠ Kolín na výstavě v Regionálním muzeu Kolín
Dne 20.3.2013 proběhla doplňující přednášková činnost pro třetí třídu V. ZŠ Kolín v Regionálním muzeu Kolín k výstavě „STOPA - vyřeš zločin !“. Výstava je věnována vědeckým metodám v kriminalistice. Děti zde řešily fiktivní kriminální případ a odhalovaly pachatele za pomoci kriminalistických metod, jako je např.trasologie /stopa obuvi na místě trestného činu/ a daktyloskopie /za pomoci daktyloskopického komparátoru - analýza otisků prstů /. Velmi zajímavý byl popis vyšetřování za pomoci metody DNA, která byla v tomto fiktivním kriminálním případu ta nejdůležitější a téměř rozhodující.
„Malí kriminalisté“ se plně vžili do své role, byli velmi šikovní a celý případ úspěšně vyřešili jen s malou pomocí, zaměřenou spíše na detaily, které by neměli přehlédnout. Tato unikátní interaktivní výstava, která končí 31.3.2013, je zapůjčena z Mendelova muzea v Brně, které ji připravilo v kooperaci s Ústavem soudního lékařství v Brně, Policií ČR a Muzeem policie ČR.


/22.2.2013/ - Přednáška pro třetí ročník na ZŠ Speciální a praktická Kolín
Dne 22.2.2013 proběhla na ZŠ Speciální a praktická Kolín přednášková činnost Oddělení prevence kriminality MP Kolín. Žáci třetí třídy byli jako první, kteří byli při přednáškové činnosti seznámeni s projektem Městské policie Kolín – tématické omalovánky. Dále se prostřednictvím testů a praktických příkladů seznámili s neobvyklými situacemi, se kterými se mohou setkat. Omalovánky, které se líbí nejen dětem, ale i pedagogům, budou věnovány při přednáškách všem žákům třetích tříd na všech základních školách v Kolíně.

/4.2.2013/ - Předávání cen vítězům soutěže MP Kolín
V č. 9 – 11 Zpravodaje města Kolína proběhla soutěž pro první stupeň ZŠ, kterou vyhlásila MP Kolín ve spolupráci s Městem Kolín. Účastnilo se jí 485 dětí ze šesti kolínských ZŠ. Žáci odpovídali na dvanáct otázek (pravidla v dopravě, znalost tísňových linek, vyhlášky města Kolína a symbolů města)

Seznam 15 – ti výherců:
1.ZŠ Kolín – Vojtěch Párys a Nikola Šmahelová (4.tř.)
2.ZŠ Kolín – Vojtěch Kasal (5.tř.), Jan Wenig a Marek Čablík (3.tř.)
3.ZŠ Kolín – Martin Bureš (5.tř.), Adam Zinzer a Kristýna Petránková (4.tř.)
4.ZŠ Kolín – Kristýna Sluková, Tereza Bečvaříková a Viktorie Pabišková (4.tř.)
5.ZŠ Kolín – Anna Kmochová (4.tř.) a Roman Vodička (5.tř.)
6.ZŠ Kolín – Adéla Zajíčková a Aneta Špačková (5.tř.)


/19.12.2012/ - Návštěva přednášky starostou města Vítem Rakušanem na 2. ZŠ Kolín
Dne 19.12.2012 navštívil přednášku Oddělení prevence kriminality MP Kolín starosta města Mgr. et Bc. Vít Rakušan. Formou hry, kterou děti velmi dobře přijaly, byla vysvětlena pravidla, se kterými se mohou setkat v běžném životě i pravidla, která musí dodržovat ve škole. Se zájmem děti reagovaly na test „Jak se zachováš?“, jehož autorem je právě Oddělení prevence kriminality MP. Otázky v testu se týkaly situací, kdy děti osloví neznámý člověk, který je žádá o pomoc. Děti dobře rozlišily, která situace je pro ně nebezpečná (např., když je požádá neznámý člověk, aby mu otevřely dveře do domu, protože si zapomněl klíče). Přednáška na 2.ZŠ Kmochova Kolín byla součástí cyklu přednášek, které MP Kolín uskutečňuje na kolínských ZŠ

/22.11.2012/ - Seznámení s žáčky třídy 3. B V. ZŠ Kolín - Mnichovická
Dne 22. 11. 2012 došlo k milému seznámení s žáčky 3. B., kteří vyráběli krásné stromečky z přírodnin a šili ozdoby na vánoční stůl. Prodejem těchto výrobků na „vánočním jarmarku“, který každoročně škola pořádá, bylo zajištění části finančních prostředků pro holčičku Finoru z africké Keni, kterou škola adoptovala. Cílem tohoto projektu „adopce“ je zabezpečit Finoře vzdělání, školné, školní pomůcky a základní zdravotní péči. Děkuji dětem a paní učitelce za možnost usednout s malými výtvarníky na chvíli do lavice, a seznámit se s krásným a příkladným chováním.

/20.11.2012/ - Přednáška na ZŠ Speciální a praktická Kolín
Dne 20.11.2012 proběhla přednáška na ZŠ Speciální a praktická Kolín. Prvňáčci si vyzkoušeli práci strážníků MP - nácvik dopravní situace na "přechodu pro chodce", znalost dopravních značek a situací, které mohou být pro člověka nebezpečné. Maňásek dráček vyprávěl příběhy o "hodné a zlé" injekční stříkačce, dětem byl předveden nácvik volání na tísňovou linku. Domluveny další přednáškové aktivity s vedením školy.

/Listopad 2012/ Návštěva v mateřských školách
V měsíci listopadu probíhají v kolínských MŠ preventivní přednášky. Děti jsou seznámeny s prací strážníků MP, na pohádkách za pomoci maňásků jsou vysvětleny nebezpečné situace, se kterými se mohou setkat / nález injekční stříkačky, kontakt s neznámými lidmi…/.
Největší zájem je mezi dětmi o vyzkoušení si policejních pout.


/09.10.2012/ Den otevřených dveří na PAZS
Dne 9.10. 2012 proběhla přednáška při historicky prvním veřejnosti zpřístupněním protialkoholní záchytné stanice. Návštěva byla spojena s krátkou přednáškou Oddělení prevence MP Kolín a pracovníků záchytky. PAZS navštívilo cca 150 návštěvníků, především šlo o žáky devátých ročníků a studenty středních škol.

/16.09.2012/ Sportovní den pro děti
Dne 16.9. 2012 proběhla na Masarykově mostě akce – Dětské sportovní odpoledne. Oddělení prevence MP Kolín připravilo pro děti soutěžní dopravní testy, kde si ve dvou stupních obtížnosti / dle věku/ mohly vyzkoušet znalost dopravních značek a dopravních předpisů, znalost tísňových linek a volání na ně. Pro každého soutěžícího byla připravena malá odměna.

/15.09.2012/ 80 let hokeje v Kolíně
Dne 15.9. 2012 proběhly v našem městě oslavy osmdesáti let hokeje v Kolíně. Na Kmochově ostrově připravili organizátoři pro děti bohatý program, na kterém se podílela i Městská policie Kolín.